Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden
wederzijdse afspraken en verwachtingen

Na reserveren verklaart u de volgende huurovereenkomst te zijn aangegaan met betrekking tot de vakantiewoning in gemeente AYEN, GRASCHAMP, nummer 12 gelegen in FRANKRIJK.

Uitsluitend bestemd voor vakantieverblijf zonder pension, te betrekken door ten hoogste 6 personen. Huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat:

 • Een verblijfsweek duurt van zaterdagmiddag 15.00 uur tot zaterdagochtend 10.00 uur.
 • U dient zelf beddengoed, badhanddoeken, keukenhanddoeken en theedoeken mee te nemen.
 • Er zijn 3 tweepersoons bedden (180 x 20cm) met losse matrassen en een twijfelaar (140 x 200 cm) met 1 matras. Bij iedere matras zit een 1 persoons dekbed en kussen. Ook is er is een kinderledikantje aanwezig.
 • Eindschoonmaak wordt door FermePostel verzorgd en is verplicht
 • Huisdieren niet zijn toegestaan vanwege de hygiene.
 • Het huis ligt halverwege een heuvel. In en om het huis bevindt zich een aantal trappen. De locatie is daarom niet geschikt voor minder valide personen.
 • Om verstopping van de septische tank te voorkomen, wij u vriendelijk doch dringend verzoeken om buiten toiletpapier geen ander materiaal (zoals maandverband of tampons) in het toilet te deponeren.

Artikel 1 | Juridische verantwoordelijkheid van FermePostel

FermePostel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. FermePostel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan FermePostel verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking water of elektriciteit, indien dit het resultaat is gebrek aan zonne-uren en/of gebrek aan regenval. FermePostel wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis of appartement ten gevolge van vertraging.

Artikel 2 | Reserveren en prijs

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat FermePostel de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd. De prijzen van FermePostel zijn berekend in EURO’s en zijn per woning per week of andere periode, indien zo vermeld op de factuur. BTW is hier niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, verbruikskosten, enz. zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn nooit bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Artikel 3 | Betaling van de huurprijs

Voor iedere reservering moet 1/3 van de huurprijs worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet binnen 14 dagen na de factuurdatum door FermePostel ontvangen zijn. Het restant moet uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door FermePostel zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een brief ontvangen met het verzoek het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. FermePostel heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden. Na ontvangst van het restant van de huurprijs, ontvangt u per e-mail van FermePostel een bevestiging.

Artikel 4 | Annulering door de huurder

Elke annulering moet schriftelijk aan FermePostel worden gemeld. FermePostel brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:

 • annulering meer dan 3 maanden voor aanvang van de huurperiode: 10 euro.
 • annulering tussen de 90e en de 60e dag voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huur.
 • annulering tussen de 59e en de 30e dag voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huur.
 • annulering minder dan 30 dagen voor aanvang van de huurperiode: 100% van de huur.

Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkel restitutie plaats vinden.

Artikel 5 | Annulering door FermePostel

Indien door onvoorziene omstandigheden FermePostel een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden. Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal FermePostel bovendien een extra bedrag van 20% van de huursom betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

Artikel 6 | Klachten en geschillen

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend schrijven. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet.Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met FermePostel. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen. Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse kantongerecht.

Artikel 7 | Omschrijving

Alle losbladige informatie of informatie op de website van FermePostel betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar of geconstateerd naar aanleiding van controles ter plekke door FermePostel. Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal FermePostel de huurder hierover informeren, doch dan kan FermePostel hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder FermePostel hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen. Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van FermePostel.

Arikel 8 | Aankomst en vertrek

De aankomst in een vakantiewoning vindt normaliter plaats tussen 15 en 20 uur, tenzij anders is overeengekomen. Het wordt aanbevolen om de avond voor vertrek telefonisch contact op te nemen met degene, die de ontvangst regelt, teneinde een precieze tijd en plaats af te spreken en om opnieuw te bellen, indien de afspraak gewijzigd moet worden tengevolge van onvoorziene omstandigheden. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan FermePostel niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het moment, dat de huurder ter plekke arriveert. De vakantiewoning moet uiterlijk om 10 uur verlaten worden op de dag van vertrek.

Artikel 9 | Maximum aantal bewoners

In een vakantiewoning mogen niet meer dan 6 personen logeren, tenzij vooraf toestemming is verleend door FermePostel. Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die de ontvangst regelt de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene, die de ontvangst regelt, toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg.

Artikel 10 | Huisdieren

In de woning is het niet toegestaan om een huisdier mee te nemen.

Artikel 11 | Waarborg

FermePostel hanteert geen waarborgsom.

Artikel 12 | Bijkomende kosten

FermePostel rekent een bedrag voor de verplichte eindschoonmaak. Het gebruik van brandhoud (indien noodzakelijk), water en elektriciteit is bij de huursom inbegrepen. De verblijfsbelasting is voor rekening van de verhuurder en is derhalve bij de huursom inbegrepen.

Artikel 13 | Schoonmaak

Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene, die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen. Bovendien dient de huurder dit binnen 24 uur aan FermePostel te melden. FermePostel dient in goede staat te worden achtergelaten wanneer uw verblijf eindigt. Dit wil zeggen dat de vloeren veegschoon zijn; de vaat(wasser) schoon is en alle servies terug in de kasten is geplaatst. Daarnaast moet de huurder zelf alle huisvuil wegbrengen inclusief glaswerk en lege flessen. Gelieve geen bederfelijke etenswaren achter te laten.